Դիցուք ունենք m հատ՝ x1, x2, …, xփոփոխականներ, որոնց համատեղ արժեքները կամավոր կերպով կարող են ընտրվել m չափանի տարածության մի որոշ M բազմությունից․

m չափանի տարածության մեջ դիտարկենք կետերի մի հաջորդականություն՝

Բացի f(x1, x2, …, xm) ֆունկցիայի վերևում դիտարկված այն սահմանից, երբ բոլոր արգումենտները միաժամանակ ձգտում են իրենց սահմաններին, հարկավոր է լինում գործ ունենալ նաև այլ տեսակի այլ սահմանների հետ, որոնք ստացվում են որպես մի շարք իրար հաջորդող սահմանների անցումների արդյունք՝ ըստ յուրաքանչյուր արգումենտի առանձին, այս կամ այն կարգով։ Առաջին սահմանը կոչվում է m-պատիկ (կամ՝ կրկնապատիկ, եռապատիկ և այլն, երբ m=2, 3, …), իսկ վերջինը՝ հաջորդական սահման։