Լեմմաներ անվերջ փոքրերի բերաբերյալ

  Հետագա թեորեմաների մեջ մենք միաժամանակ պետք է դիտարկենք երկու կամ ավելի թվով փոփոխականներ, նրանք միացնելով թվաբանական գործողությունների նշաններով։ Այդ ժամանակ, ինչպես վերևում էինք արել, այդ նշանները մենք վերագրելու ենք փոփոխականների համապատասխան արժեքներին։ Օրինակ, խոսելով xn և yn երկու փոփոխականների գումարի մասին, որոնք առանձին-առանձին վերցրած հաջորդաբար ստանում են հետևյալ արժեքները՝

  x1, x2, x3, …, xn, …

  և

  y1, y2, y3, …, yn, …,

  մենք նկատի ունենք xn+yn փոփոխականները, որը հաջորդաբար ստանում է հետևյալ արժեքները՝

  x1+y1, x2+y2, x3+y3, …, xn+yn, …:

  Փոփոխականների հետ թվաբանական գործողությունների արդյունքների վերոհիշյալ թեորեմաների ապացուցման ժամանակ կարևոր դեր են խաղալու հետևյալ երկու լեմմաներն անվերջ փոքրերի մասին։

  1-ին լեմմա․ Ցանկացած վերջավոր թվով անվերջ թվերի գումարը նույնպես անվերջ փոքր մեծություն է։

  Ապացուցենք երկու անվերջ փոքրերի դեպքի համար (ընդհանուր դեպքի համար ապացույցը նման եղանակով է)։

  Դիցուք ունենք an և bn անվերջ փոքրերը։ Վերցնենք ε>0 կամայական թիվը։ Անվերջ փոքրի սահմանման համաձայն an անվերջ փոքրի համար կգտնվի ε/2 թվին համապատասխանող այնպիսի N' համար, որ n>N' դեպքում կլինի՝

  |an|<ε/2

  Ճիշտ այդպես ել, bn անվերջ փոքրի համար կգտնվի այնպիսի N'' համար, որ n>N'' դեպքում կլինի՝

  |bn|<ε/2:

  Եթե N թիվը վերցնենք N' և N'' թվերից մեծ, ապա n>N դեպքում այդ երկու անհավասարությունները տեղի կունենան միաժամանակ, և կստանանք՝

  |an+bn|≤|an|+|bn|<ε/2+ε/2=ε

  Այդպիսով, an+bn մեծությունն իսկապես անվերջ փոքր է։

  2-րդ լեմմա։ xn սահմանափակ փոփոխականի և an անվերջ փոքրի արտադրյալն անվերջ փոքր մեծություն է։

  Դիցուք n-ի բոլոր արժեքների համար

  |xn|<M

  Վերցնենք ε>0 կամայական թիվը։ an անվերջ փոքրի համար կգտնվի ε/M թվին համապատասխանող այնպիսի N համար, որ n>N դեպքում կլինի՝

  |an|<ε/M:

  Այդ ժամանակ այդ նույն n-երի համար կստանանք՝

  |xnan|=|xn||an|<M ε/M=ε:

  Այստեղից էլ հետևում է, որ xnan մեծությունն անվերջ փոքր է։