Այժմ դիմենք m-չափման «տարածության» մեջ «մարմինների» կամ «տիրույթների» մի քանի պարզագույն օրինակների դիտարկմանը։

1) Այն

\[M'(x'_1, x'_2, …, x'_m)\]

կետը կանվանենք M բազմության (m չափանի տարածության մեջ) ներքին կետ, եթե նա M բազմությանն է պատկանում իր բավասանաչափ փոքր շրջակայքի հետ միասին։ Նախորդ դասի վերջում ապացուցածից, ակներևորեն, հետևում է, որ նշանակություն չունի այն, թե այստեղ ինչ տիպի շրջակայք ենք ի նկատի ունենում՝ զուգահեռանիստային, թե գնդային։

Դիցուք ունենք m հատ՝ x1, x2, …, xփոփոխականներ, որոնց համատեղ արժեքները կամավոր կերպով կարող են ընտրվել m չափանի տարածության մի որոշ M բազմությունից․

m չափանի տարածության մեջ դիտարկենք կետերի մի հաջորդականություն՝