Օգտվողներ
39
Հոդվածներ
138
Հոդվածների այցերի քանակը
63409

Մինչև այժմ մենք դիտարկում էինք բացառապես անընդհատ փոփոխվող արգումենտի ֆունկցիաների օրինակներ, երբ արգումենտի արժեքները լցնում էին մի անընդմեջ միջակայք։ Այժմ կանգ առնենք սկզբունքորեն ավելի պարզ (բայց ոչ պակաս կարևոր) դեպքի վրա, երբ f(n) ֆունկցիայի n արգումենտն ընդունում է միայն բնական արժեքներ N բազմությունից։ Բնական արգումենտի ֆունկցիաները հետագա շարադրանքում հատուկ դեր են կատարելու։

Այստեղ թվենք ֆունկցիաների մի քանի դասեր, որոնք ստացել են տարրական ֆունկցիաներ անունը։

1․ Ամբողջ և կոտորակային ռացիոնալ ֆունկցիաներ։ Այն ֆունկցիան, որը ներկայացվում է x տառի նկատմամբ ամբողջ բազմանդամի տեսքով՝

y=a0xn+a1xn-1+...+an-1x+an

(a0, a1, a2, … թվերը հաստատուն են), կոչվում է ամբողջ ռացիոնալ ֆունկցիա։

Նախքան հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներին անցնելը, որոշ պարզաբանումներ անենք ընդհանրապես հակադարձ ֆունկցիաների վերաբերյալ։

Ենթադրենք, թե y=f(x) ֆունկցիան տրված է մի որոշ X տիրույթում և թող Y-ը լինի բոլոր այն այն արժեքների բազմությունը, որոնք այդ ֆունկցիան ընդունում է, երբ x-ը փոփոխվում է X տիրույթի սահմաններում։ Մեր պրակտիկայում ինչպես X-ը, նույնպես և Y-ը սովորաբար իրենցից կներկայացնեն միջակայքեր։

Ի լրացումն պարզագույն տարրական ֆունկցիաների (ծանոթ լինելով հակադարձ ֆունկցիայի գաղափարի հետ) դասում հիշատակված տարրական ֆունկցիաների դասերի՝ այժմ դիտարկենք՝

6․ հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաները՝

y=arcsinx, y=arccosx, y=arctgx,

y=arcctgx, (y=arcscx, arccscx):

Free Joomla! templates by AgeThemes