Բարձրագույն հանրարաշվի տարրերը

  Գծային հավասարումների համակարգեր, դետերմինանտներ

   Գծային հավասարումների համակարգեր (ընդհանուր դեպքը)

  Մատրիցների հանրահաշիվ

  Կոմպլեքս թվեր

  Բազմանդամներ և նրանց արմատները

  Քառակուսային ձևեր

  Գծային տարածություններ

  Էվկլիդյան տարածություններ

  Բազմանդամների արմատների հաշվումը

  Դաշտեր և բազմանդամներ

  Դաս 44։ Օղակ։
  Դաս 45։ Դաշտ։

  Բազմանդամներ մի քանի անհայտներից

  Բազմանդամներ ռացիոնալ գործակիցներով

  Մատրիցի նորմալ ձևը

  Խմբեր

  Դաս 64։ Ենթախմբեր։

  Կայքը հովանավորվում է մաթեմատիկայի նախկին ուսուցիչ Հարություն Սարգսյանի կողմից

  2019 www.alphazero.ru