Դիսկրետ մաթեմատիկայի տարրերը

Տպել
Բինար հարաբերություններ,
 Կոմբինատորիկայի տարրերը
Գրաֆների տեսության տարրերը
Բուլյան ֆունկցիաներ
Ավտոմատների տեսության տարրերը