Սիմետրիկ թվեր։ Բացարձակ մեծություն

  Այժմ ապացուցենք, որ յուրաքանչյուր a իրական թվի համար գոյություն ունի (նրան սիմետրիկ) -a թիվ, որը բավարարում է a+(-a)=0:

  Ապացուցելիս կարելի է սահմանափակվել այն դեպքով, երբ a թիվն իռացիոնալ է։

  Ընդունելով, որ a թիվը վորոշվում է A|A' հատույթով, մենք a թիվը մենք -a թիվը սահմանենք հետևյալ ձևով։ -a թիվը որեշող հատույթի A ստորին դասի մեջ գցենք բոլոր -a' ռացիոնալ թվերը, որտեղ a' -ը ցանկացած թիվ է A' դասից, իսկ A' վերին դասի մեջ գցենք բոլոր -a'' ռացիոնալ թվերը, որտեղ a''-ը ցանկացած թիվ է A դասից։ Դժվար չէ համոզվել, որ այդպիսի տրոհումն իրոք հատույթ է և որոշում է մի իրական (տվյալ դեպքում՝ իռացիոնալ) թիվ․ այդ թիվը նշանակենք -a:

  Այժմ ցույց տանք, որ այդ թիվը բավարարում է նշված պայմանին՝ a+(-a)=0: Օգտվելոց հենց -a թվի սահմանումից, տեսնում ենք, որ a+(-a) գումարը մի իրական թիվ է, որը գտնվում է a''-a' տեսքի և a'-a'' տեսքի ռացիոնալ թվերի միջև, որտեղ a''<a<a': Բայց, ակներևորեն՝

   

  a''-a'≤0≤a'-a''

   

  Այնպես, որ 0 թիվը նույնպես գտնվում է նույն ռացիոնալ թվերի միջև, ինչպես և a+(-a) գումարը։ Այդպիսի հատկությամբ օժտված թվի միակության շնորհիվ (2-րդ լեմմա), կունենանք՝

  a+(-a)=0,

  որը և պահանջվում էր ապացուցել։

  Ավելացնենք նաև, որ տվյալ թվին սիմետրիկ թիվը միակն է և օժտված է հետևյալ հատկություններով՝

  -(-a)=a, -(a+b)=(-a)+(-b):

  Սիմետրիկ թվի գաղափարի օգնությամբ սպառվում է իրական թվերի հանման վերաբերյալ հարցը, որպես գումարմանը հակադարձ գործողության վերաբերյալ հարց․ a և b թվերի տարբերություն կանվանենք տարբերություն կանվանենք (և կնշանակենք a-b) այն c թիվը, որը բավարարում է

  c+b=a (կամ b+c=a)

  պայմանին։ Հենվելով գւմարման հատկությունների վրա, հեշտ է ցույց տալ, որ այդպիսին կլինի c=a+(-b) թիվը։ Իսկապես՝

  c+b=(a+(-b))+b=a+((-b)+b)=a+(b+(-b))=a+0=a

  Այդպես է ապացուցվում նաև տարբերության միակությունը։

  Իրական թվերի գումարման հատկությունների 4-րդ հատկությունն այժմ թույլ է տալիս օգտակար դիտողություն անել

  a>b և a-b>0

  անհավասարությունների համարժեք լինելու մասին։ Իսկ այդտեղից էլ հետևում է, որ a>b անհավասարությունից բխում է -a<-b անհավասարությունը։

  Վերջապես, սիմետրիկ թվի գաղափարի հետ կապված է նաև թվի բացարձակ մեծության գաղափարը։ Սիմետրիկ թվի պարզ երևում է, որ a>0 դեպքում անհրաժեշտաբար -a<0, իսկ a<0 դեպքում՝ -a>0։ Այլ խոսքով, եթե միայն a0, ապա a և -a թվերից մեկը և միայն մեկը զրոյից մեծ կլինի․ Հենց այդ թիվն էլ անվանում են ինչպես a թվի, այնպես էլ -a թվի բացարձակ մեծություն և նշանակում

  |a|=|-a|

  պայմանանշանով։ Զրո թվի բացարձակ մեծությունը համարում են հավասար զրոի՝ |0|=0:

  Հետագայում օգտագործելու համար ևս երկու դիտողություն անենք բացարձակ մեծությունների վերաբերյալ։

  Ամենից առաջ ցույց տանք, որ |a|<b անհավասարությունը (որտեղ, անշուշտ, b>0) համարժեք է -b<a<b կրկնակի անհավասարությանը։

  Իրոք, |a|<b անհավասարությունից հետևում է, որ միաժամանակ a<b և -a<b, ապա միաժամանակ ունենք՝ a<b և -a<b։ Սակայն a և -a թվերից մեկը հենց |a|-ն է, այնպես որ հաստատ |a|<b:

  Համանման ձևով ցույց է տրվում, որ համարժեք են նաև

  |a| b և -bab:

  անհավասարությունները։

  Ապացուցենք, այնուհետև՝

  |a+b||a|+|b|

  օգտակար անհավասարությունները։

  Անդամ առ անդամ գումարելով հետևյալ ակներև անհավասարությունները՝

  -|a|≤a≤|a| և -|b|≤b≤|b|,

  Կստանանք՝

  -(|a|+|b|)≤a+b≤|a|+|b|,

  որտեղից և, վերևում տրված դիտողության շնորհիվ, բխում է պահանջվող անհավասարությունը։

  Ապացուցված անհավասարությունը մաթեմատիկական ինդուկցիայի օգնությամբ տարածվում է ցանկացած թվով գումարելիների դեպքի վրա։ Բացի դրանից այնտեղից հեշտությամբ ստացվում է, որ՝

  |a+b||a|-|b|,

  Ինչպես նաև՝

  |a|-|b|≤|a-b|≤|a|+|b|

  Քանի որ միաժամանակ նաև՝

  |b|-|a|≤|a-b|,

  ուստի, ակներևաբար՝

  ||a|-|b||≤|a-b|

  Այս բոլոր անհավասարությունները բազմիցս պետք են գալու հետագայում։

  Կայքը հովանավորվում է մաթեմատիկայի նախկին ուսուցիչ Հարություն Սարգսյանի կողմից

  2019 www.alphazero.ru