Անորոշությունների մյուս տեսակները

  Նախորդ թեմաները վերաբերում էին

  \[\frac 00, \quad \frac{\infty}{\infty}\]

  տեսքի անորոշություններին։

  Եթե մենք ունենք


  \[0 \cdot \infty\]

  տեսքի անորոշություն, ապա այն կարող ենք բերել
  \[\frac 00, \quad \frac{\infty}{\infty}\]

  տեսքի և ապա օգտվել Լոպիտալի կանոնից:

  Դիցուք՝

  \[\lim_{x \to a}f(x)=0, \quad \lim_{x \to a}g(x)= \infty,\]

  ընդ որում f(x)-ը նշանը չի փոխում։ Այդ դեպքում՝
  \[f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac 1{g(x)}}=\frac{g(x)}{\frac 1{f(x)}}\]

  Այս արտահայտություններից երկրորդը, երբ x->a, իրենից ներկայացնում է 0/0 տեսքի անորոշություն, երրորդը՝ ∞/∞ տեսքի անորոշություն։

  0/0 կամ ∞/∞ տեսքի անորոշության կարելի է բերել ∞-∞ տեսքի անորոշությունը։ Դիցուք ունենք f(x)-g(x) արտահայտությունը, ընդ որում՝

  \[\lim_{x \to a}f(x)=+ \infty, \quad \lim_{x \to a}g(x)=+\infty :\]

  Այդ ժամանակ կարելի է կատարել, օրինակ, հետևյալ ձևափոխությունը, որն այդ արտահայտությունը բերում է 0/0 տեսքի անորոշության՝
  \[f(x)-g(x)=\frac 1{\frac 1{f(x)}} - \frac 1{ \frac 1{g(x)}}=\frac{\frac 1{f(x)} - \frac 1{g(x)}}{\frac 1{f(x)} \cdot \frac 1{g(x)}}\]

  Հաճախ նույն նպատակին կարելի է հասնել ավելի հեշտությամբ։
  \[1^{\infty}, \quad 0^0, \quad {\infty}^0\]

  տեսքի անորոշ արտահայտությունների դեպքում խորհուրդ է տրվում նախապես լոգարիթմել այդ արտահայտությունները։

  Դիցուք

  \[y={[f(x)]}^{g(x)} \Rightarrow \ln y=g(x) \cdot \ln f(x):\]

  ln y-ի սահմանն իրենից ներկայացնում է արդեն ուսումնասիրված 0⋅∞ տեսքի անորոշություն։ Ենթադրենք, թե վերոհիշյալ եղանակներից որևէ մեկի օգնությամբ հաջողվում է գտնել
  \[\lim_{x \to a} \ln y\]

  մեծությունը, որը հավասար է մի K վերջավոր թվի, դրական կամ բացասական անվերջության։ Այդ դեպքում սահմանը կլինի, համապատասխանաբար՝
  \[\lim_{x \to a} \ln y=K \Rightarrow \lim_{x \to a} y= e^K\]

  \[\lim_{x \to a} \ln y=+\infty \Rightarrow \lim_{x \to a} y=+\infty\]

  \[\lim_{x \to a} \ln y=-\infty \Rightarrow \lim_{x \to a} y=0\]

  Դիտողություն։
  \[\frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty\]

  տեսքի անորոշություններ հանդիպում են Էյլերի մոտ, իսկ ցուցչային տեսքի դիտարկել է Կոշին։ Սակայն ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը
  \[\frac{\infty}{\infty}\]

  դեպքի համար խիստ ապացույց չի տվել։

  Կայքը հովանավորվում է մաթեմատիկայի նախկին ուսուցիչ Հարություն Սարգսյանի կողմից

  2019 www.alphazero.ru