m փոփոխականների ֆունկցիաներ

  Դիցուք ունենք m հատ՝ x1, x2, …, xփոփոխականներ, որոնց համատեղ արժեքները կամավոր կերպով կարող են ընտրվել m չափանի տարածության մի որոշ M բազմությունից․

  այդ փոփոխականները կոչվում են անկախ փոփոխականներ։ Երկու փոփոխականների դեպքում ֆունկցիայի սահմանումը և նրա վերաբերյալ բոլոր ասածները անմիջականորեն փոխանցվում են նաև այս դիտարկվող դեպքի վրա, ուստի դրանց վրա կանգ առնելու հարկ չկա։

  Եթե

  \[(x_1, x_2, …, x_m)\]

  կետը նշանակենք M-ով,ապա այդ փոփոխականների
  \[u=f(x_1, x_2, …, x_m)\]

  ֆունկցիան երբեմն անվանում են M կետի ֆունկցիա և նշանակում են նույն նշանով՝ u=f(M):

  Այժմ ենքադրենք, թե k-չափանի տարածության (որտեղ k-ն m-ի հետ կապված չէ) կետերի մի որոշ P բազմության մեջ տրված են k հատ՝

  \[t_1, t_2, …, t_k\]

  փոփոխականների m հատ ֆունկցիաներ՝
  \[x_1=\varphi_1(t_1,t_2, …, t_k), …, x_m=\varphi_m(t_1, t_2, …, t_k)\]

  կամ՝ ավելի կարճ՝
  \[x_1=\varphi_1(P),...,x_m=\varphi_m(P),\]

  որտեղ P-ով նշանակված է k-չափանի տարածության
  \[(t_1, t_2, …,t_k)\]

  կետը։ Բացի դրանից, ընդունենք, որ երբ
  \[P(t_1, t_2, …, t_k)\]

  կետը փոփոխվում է P բազմության սահմաններում, նրան համապատասխանող m-չափանի M կետը, որն ունի
  \[x_1=\varphi_1(t_1,t_2, …, t_k), …, x_m=\varphi_m(t_1, t_2, …, t_k)\]

  կոորդինատներ, դուրս չի գալիս m-չափանի այն M բազմության սահմաններից, որտեղ որոշված է
  \[u=f(x_1,x_2,...,x_m)=f(M)\]

  ֆունկցիան։

  Այդ դեպքում u փոփոխականը կարելի է դիտարկել որպես

  \[t_1, t_2, …, t_k\]

  (P բազմության ներսը) անկախ փոփոխականների բարդ ֆունկցիա՝
  \[x_1, x_2, …, x_m\]

  փոփոխականների միջոցով՝
  \[u=f(\varphi_1(t_1, t_2, …, t_k), …, \varphi_m(t_1, t_2, …, t_k)),\]

  u-ն հանդիսանում է
  \[\varphi_1, \varphi_2, …, \varphi_m\]

  ֆունկցիաների ֆունկցիա։
  \[\varphi_1, \varphi_2, …, \varphi_m\]

  ֆունկցիաների և f ֆունկցիայի միջոցով բարդ ֆունկցիայի որոշման պրոցեսն ինքը կոչվում է (ինչպես մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի պարզ դեպքում) սուպերպոզիցիա։

  Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների այն դասը, որի հետ սկզբնական շրջանում գործ պետք է ունենանք, շատ էլ մեծ չէ։ Ըստ էության, նա կառուցվում է սուպերպոզիցիայի օգնությամբ, մեկ փոփոխականի տարրական ֆունկցիաներից և երկու փոփոխականի երկու ֆունկցիաներից՝

  \[z=x+y, z=x-y, z=xy, z=\frac xy, z=x^y,\]

  այսինքն՝ թվաբանական չորս գործողությունների և, այսպես կոչվող, աստիճանա-ցուցչային ֆունկցիայի միջոցով։
  \[x_1, x_2, …, x_m\]

  անկախ փոփոխականների և հաստատունների նկատմամբ բազմակի կիրառված թվաբանական գործողությունները ամենից առաջ բերում են ամբողջ բազմանդամներին՝
  \[P(x_1, x_2, …,x_m)= \sum_{v_1, v_2, v_3, …,v_m}C_{v_1, v_2, …,v_m}x_1^{v_1}x_2^{v_2}...x_m^{v_m}\]

  (ամբողջ ռացիոնալ ֆունկցիա) և երկու այդպիսի բազմանդամների հարաբերությանը՝
  \[Q(x_1, x_2, …, x_m)=\frac{\sum_{v_1, v_2, v_3, …,v_m} C_{v_1, v_2, …,v_m}x_1^{v_1}x_2^{v_2}...x_m^{v_m}}{\sum_{u_1, u_2, u_3, …,u_m} C_{u_1, u_2, …,u_m}x_1^{u_1}x_2^{u_2}...x_m^{u_m}}\]

  (կոտորակային ռացիոնալ ֆունկցիա)։

  Մեկ փոփոխականի տարրական ֆունկցիաների օգտագործումը հանգեցնում է, օրինակ, այսպիսի ֆունկցիաների՝

  \[f(x,y,z)=\frac{\ln(x+y+z)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\]

  \[\varphi(x,y,z,t)=\sin xy + \sin yz + \sin zt + \sin tx\]

  և այլն։
  Այն դիտողությունները, որոնք արվել են մեկ փոփոխականի ֆունկցիան անալիտիկորեն տալու առթիվ, կարող են կիրառվել և այստեղ։

  Կայքը հովանավորվում է մաթեմատիկայի նախկին ուսուցիչ Հարություն Սարգսյանի կողմից

  2019 www.alphazero.ru