Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների սահմանը

  m չափանի տարածության մեջ դիտարկենք կետերի մի հաջորդականություն՝

  \[\{M_n(x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, …, x_m^{(n)}) \} \quad (n=1, 2, 3, …):\]

  Մենք ասելու ենք, որ կետերի այս հաջորդականությունը զուգամիտում է դեպի
  \[M_0(a_1, a_2, …, a_m)\]

  սահմանային կետը կամ ձգտում է M0 կետին, եթե Mn կետերի կոորդինատներն առանձին-առանձին ձգտում են M0 կետի համապատասխան կոորդինատներն, այսինքն՝ եթե n-ը անվերջ աճելիս
  \[x_1^{(n)} \to a_1, x_2^{(n)} \to a_2, …, x_m^{(n)} \to a_m:\]

  Դրա փոխարեն կարելի էր պահանջել, որպեսզի Mn և M0 կետերի հեռավորությունը ձգտի զրոյի՝
  \[\overline{M_0M_n} \to 0:\]

  Երկու սահմանների համարժեքությունը բխում է երկու տեսակի շրջակայքերի վերաբերյալ բաց և փակ տիրույթների դասում ապացուցած պնդումից։ Իրոք,
  \[x_1^{(n)} \to a_1, x_2^{(n)} \to a_2, …, x_m^{(n)} \to a_m\]

  պայմանը նշանակում է, որ, ինչպիսին էլ լինի δ>0 թիվը, Mn կետը բավականաչափ մեծ n-ի դեպքում բավարարում է հետևյալ անհավասարություններին՝
  \[|x_1^{(n)}-a_1|<\delta, …, |x_m^{(n)}-a_m|<\delta\]

  այսինքն՝ գտնվում է M0 կենտրոնով
  \[(a_1-δ, a_1+δ; ...; a_m-δ, a_m+δ)\]

  բաց զուգահեռանիստում։ Իսկ
  \[\overline{M_0M_n} \to 0:\]

  պահանջը նշանակում է այն, որ, ինչպիսին էլ լինի r>0 թիվը, Mn կետը, դարձյալ բավականաչափ մեծ n-ի դեպքում, բավարարում է
  \[\overline{M_0M_n}<r\]

  անհավասարությունը, այսինքն՝ ընկնում է նույն M0 կենտրոնով և r շառավղով բաց գնդի ներսը։

  Դիցուք տրված է կետերի մի որոշ M բազմություն m չափանի տարածությունում և դիցուք

  \[M_0(a_1, a_2, …, a_m)\]

  կետը այդ բազմության խտացման կետ է։ Այդ դեպքում միշտ կարելի է M բազմությունից առանձնացնել M0 կետից տարբեր կետերի այնպիսի
  \[\{M_n(x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, …, x_m^{(n)}) \} \quad (n=1, 2, 3, …)\]

  հաջորդականություն, որը ձգտի M0 կետին որպես սահմանային կետի։

  Այժմ ենթադրենք, թե նշված M բազմությունում որոշված է

  \[f(x_1, …, x_m)\]

  ֆունկցիան։ Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի դեպքի նմանությամբ ասում են՝
  \[f(x_1, …, x_m)=f(M)\]

  ֆունկցիան ունի A սահմանը
  \[x_1, …, x_m\]

  փոփոխականները համապատասխանորեն a1-ին, ․․․, am-ին ձգտելիս (կամ, ավելի կարճ՝ M կետն M0 կետին ձգտելիս), եթե M0 կետից տարբեր կետերի՝ դեպի նույն M0 կետը զուգամիտող ինչպիսի
  \[\{M_n(x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, …, x_m^{(n)}) \} \quad (n=1, 2, 3, …)\]

  հաջորդականություն էլ առանձնացնելու լինենք M բազմությունից, ֆունկցիայի համապատասխան արժեքներից կազմված
  \[\{ f(x_1^{(n)}, …, x_m^{(n)}\}={f(M_n)}\]

  թվային հաջորդականությունը միշտ ձգտի A սահմանին։

  Այդ փաստը գրառում են այսպես՝

  \[A=\lim_{x_1 \to a_1, …, a_m \to a_m}f(x_1, …, x_m),\]

  կամ՝ ավելի կարճ՝
  \[A=\lim_{M \to M_0}f(M):\]

  Ֆունկցիայի սահմանի սահմանումը հեշտությամբ տարածվում է այն դեպքի վրա, երբ
  \[A, a_1, …, a_m\]

  թվերից մի քանիսը կամ բոլորն անվերջ մեծ են։

  Ընդգծենք, որ, այդպիսով, մի քանի փոփոխականների ֆունկցիայի համար նույնպես սահմանի գաղափարը հանգեցնում է հաջորդականության սահմանի գաղափարին։

  Սակայն, այստեղ ևս կարելի է սահմանի սահմանումը ձևակերպել «ε-δ լեզվով», առանց հիշատակելու հաջորդականությունների մասին։ Ահա թե ինչպիսին է այդ սահմանումն այն դեպքում, երբ բոլոր

  \[A, a_1, …, a_m\]

  թվերը վերջավոր են․

  ասում են, որ

  \[f(x_1, …, x_m)\]

  ֆունկցիան ունի a սահմանը x1, …, xm փոփոխականները, համապատասխանորեն, a1, …, am-ին ձգտելիս, եթե յուրաքանչյուր ε>0 թվի համար կգտնվի այնպիսի δ>0 թիվ, որ
  \[|f(x_1,...,x_m)-A|<ε,\]

  հենց որ
  \[|x_1-a_1|<δ, ..., |x_m-a_m|<δ:\]

  Այստեղ ենթադրվում է, որ M կետը վերցրած է M բազմությունից և
  \[(a_1, …, a_m)\]

  կետից տարբեր է։ Այդպիսով, ֆունկցիայի համար գրված անհավասարությունը պետք է տեղի ունենա M բազմության այն բոլոր կետերում, որոնք գտնվում են M0 կետի
  \[(a_1-δ, a_1+δ; ...; a_m-δ, a_m+δ)\]

  բավականաչափ փոքր շրջակայքում, բացառյալ
  \[(a_1, …, a_m)\]

  կետն ինքը (անգամ եթե այն պատկանում է M-ին):
  \[(x_1, …, x_m), (a_1, …, a_m)\]

  կետերը նշանակելով M և M0, ասածը կարելի է երկրաչափական տերմիններով վերաձևակերպել այսպես․

  A թիվը կոչվում է f(M) ֆունկցիայի սահման M կետն M0 կետին ձգտելիս (կամ՝ M0 կետում), եթե յուրաքանչյուր ε>0 թվի համար գոյություն ունի այնպիսի r>0 թիվ, որ

  \[|f(M)-A|<ε,\]

  հենց որ
  \[\overline{M_0M}<r:\]

  Ինչպես և վերևում, ենթադրվում է, որ M կետը վերցվում է M բազմությունից, բայց M0-ից տարբեր։ Այդպիսով, ֆունկցիայի համար անհավասարությունը պետք է տեղի ունենա M բազմության այն բոլոր կետերում, որոնք գտնվում են M0 կետի բավականաչափ փոքր գնդային շրջակայքում, բացառությամբ M0 կետի։

  Բազմաչափ տարածության տիրույթների դասում տարբեր տեսակի շրջակայքերի վերաբերյալ արված դիտողությունից անմիջապես բխում է ֆունկցիայի սահմանի նոր սահմանման երկու ձևերի համարժեքությունը։

  Իսկ ինչ վերաբերվում է նոր սահմանման և նախկին՝ հաջորդականությունների լեզվով տրված սահմանման համարժեքությանը, ապա այդ ապացուցվում է այնպես, ինչպես մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի դեպքում:

  Վերջում նակտենք, որ նախորդ դասերում զարգացրած սահմանների ողջ տեսությունը տարածվում է նաև մի քանի փոփոխականների ֆունկցիայի դեպքի վրա։ Մեծ մասամբ այդ տարածումն իրականացվում է ավտոմատիկորեն, որքանով որ այստեղ ևս բոլորը կարելի է հանգեցնել հաջորդականության։

  Կայքը հովանավորվում է մաթեմատիկայի նախկին ուսուցիչ Հարություն Սարգսյանի կողմից

  2019 www.alphazero.ru