Լոգարիթմներ

  Օգտվելով ցանկացած իրական ցուցիչով աստիճանի սահմանումից, այժմ հեշտ է ապացուցել ցանկացած իրական դրական c թվի լոգարիթմի գոյությունը՝ 1 ից տարբեր դրական a հիմքի դեպքում (մենք կընդունենք, օրինակ, a>1):

  Եթե գոյություն ունի այնպիսի r ռացիոնալ թիվ, որ

  ar=c,

  ապա հենց այդ r-ը կլինի որոնելի լոգարիթմը։ Ենթադրենք, թե այդպիսի ռացիոնալ թիվ չկա։

  Բոլոր ռացիոնալ թվերի մեջ առաջացնենք B|B' հատույթը հետևյալ եղանակով՝ B դասի մեջ գցենք բոլոր այն b ռացիոնալ թվերը, որոնց համար ab<c, իսկ B' դասի մեջ՝ այն b' ռացիոնալ թվերը, որոնց համար՝ ab'>c: Ցույց տանք, որ B և B' դասերը դատարկ չեն։

  cn>1+n(c-1) անհավասարության շնորհիվ  (բանաձևի ստացումը) կունենանք՝

  an>1+n(a-1)>n(a-1),

  և բավական է վերցնել

  n>c/(a-1),

  որպեսզի լինի an>c. այսպիսի n բնական թիվը կպատկանի B' դասին։ Միևնույն ժամանակ ունենք՝

  a-n=1/an>1/n(a-1),

  և բավական է վերցնել

  n>1/c(a-1),

  որպեսզի ստանանք a-n<c և -n թիվն ընկնի B դասի մեջ։ Հատույթ ստանալու համար պահանջվող մյուս պայմանները նույնպես բավարարվում են այստեղ։

  Այդ B|B' որոշում է մի b'' իրական թիվ, որը հանդիսանում է սահմանազատիչ թիվ երկու դասերին պատկանող թվերի միջև։ Աստիճանի սահմանման համաձայն ունենք՝

  ab<ab''<ab' (b<b''<b'),

  ընդ որում ab'' թիվը միակն է, որը բավարարում է նման բոլոր անհավասարություններին։ Սակայն c թվի համար (հենց հատույթի կառուցման համաձայն) ունենք՝

  ab<c<ab':

  Հետևաբար՝

  ab''=c և b''=logac,

  որով և ապացուցվում է լոգարիթմի գոյությունը։

  Կայքը հովանավորվում է մաթեմատիկայի նախկին ուսուցիչ Հարություն Սարգսյանի կողմից

  2019 www.alphazero.ru