Անվերջ մեծ մեծություններ

  Անվերջ փոքր մեծություններին, որոշ իմաստով, հակադրվում են անվերջ մեծ մեծությունները, կամ պարզապես՝ անվերջ մեծերը։

  xn փոփոխականը կոչվում է անվերջ մեծ, եթե նրա n-ի բացականաչափ մեծ արժեքների համար դառնում է և մնում բացարձակ արժեքով ավելի մեծ, քան նախապես տրված ցանկացած չափով մեծ E>0 թիվը՝

  |xn|>E (երբ n>NE)։

  Ինչպես և անվերջ փոքրի դեպքում, այստեղ ևս պետք է ընդգծել, որ անվերջ մեծ մեծության ոչ մի արժեքը առանձին վերցրած չի կարող համարվել որպես «մեծ»․ մենք այստեղ գործ ունենք փոփոխական մեծության հետ, որը միայն իր փոփոխման ընթացքում է ընդունակ վերջ ի վերջո դառնալու կամայապես վերցրած E թվից ավելի մեծ։

  Անվերջ մեծերի օրինակներ կարող են ծառայել հետևյալ փոփոխականները՝

  xn=n, xn=-n, xn= (-1)n+1n

  որոնք անցնում են թվերի բնական շարքով, բայց առաջինը պլյուս նշանով, երկրորդը՝ մինուս նշանով, իսկ երրորդը՝ մեկընդմեջ նշանը փոխելով։

  Ահա անվերջ մեծ մեծության մեկ օրինակ ևս՝

  xn=Qn, |Q|>1 դեպքում։

  Իրոք, ինչպիսին էլ լինի E>0 թիվը,

  |xn|=|Q|n>E

  անհավասարությունը բավարարվում է, հենց որ՝

  n log|Q|>logE, կամ n>logE / log|Q| (Քանի որ |Q|>1, ուստի log|Q|>0:)

  այնպես որ իբրև NE թիվ կարելի է վերցնել այս վերջին հարաբերության ամբողջ մասը՝

  NE=E( logE / log|Q| )

  Առանձնապես կարևոր են այն դեպքերը, երբ xn անվերջ մեծ մեծությունը (գոնե բավականաչափ մեծ n-երի համար) պահպանում է որոշակի նշան (+ կամ -)․ այդպիսի դեպքում, նշանին համապատասխան, ասում են, որ xn փոփոխականն ունի +∞ կամ -∞ սահմանը, ինչպես նաև՝ որ նա ձգտում է +∞ կամ -∞, և գրում են այսպես՝

  lim xn=+∞, xn->+∞

  կամ

  lim xn=+∞, xn->-∞:

  Կարելի էր այսպիսի դեպքերի համար տալ նաև անկախ սահմանում, |xn|>E անհավասարությունը փոխարինելով, նշված դեպքին, փոխարինելով՝

  xn>E կամ xn<-E,

  որտեղից արդեն բխում է, համապատասխանաբար, xn>0 կամ xn<0:

  Ակներև է, որ xn անվերջ մեծ մեծությունը ընդհանուր դեպքում բնութագրվում է |xn| ->+∞ առնչությամբ։

  Վերևում բերված անվերջ մեծ մեծությունների օրինակներից, ակներևորեն, xn=n փոփոխականը ձգտում է +∞, xn=-n փոփոխականը՝ -∞։ Ինչ վերաբերում է երրորդ փոփոխականին՝ xn=(-1)n+1n, ապա նրա մասին ոչ կարելի է ասել, թե նա ձգտում է +∞, ոչ էլ՝ թե նա ձգտում է -∞։

  Վերջապես, xn=Qn փոփոխականի մասին Q>1 դեպքում կարելի է ասել, որ նա ձգտում է +∞․ երբ Q<1, նա սահման չունի։

  -∞, +∞ «անիսկական թվերին» մենք արդեն հանդիպել ենք թվային բազմությունների եզրերը ուսումնասիրելիս․ հարկավոր է նշել, որ նրանց գործածությունը զուտ պայմանական իմաստով է և զգույշ լինել նրանց հետ նրանց հետ թվաբանական գործողություններ կատարելիս։

  Հաճախ +∞ փոխարեն գրում են ուղղակի ∞։

  Վերջում նշենք այն կապը, որ գոյություն ունի անվերջ մեծ և անվերջ փոքր մեծությունների միջև։

  Եթե xn փոփոխականն անվերջ մեծ է, ապա նրա հակադարձ մեծությունը՝ an=1/xn-ը կլինի անվերջ փոքր։

  Վերցնենք ցանկացած e>0 թիվը։ Անվերջ մեծի սահմանման համաձայն E=1/e թվին համապատասխան կգտնվի այնպիսի N համար, որ

  |xn|>1/e, հենց որ n>N:

  Այդ ժամանակ n-ի այդ նույն արժեքի համար, ակներևորեն, կլինի

  |an|<e

  որը և ապացուցում է մեր պնդումը։

  Նման ձևով կարելի է ապացուցել նաև հակադարձ պնդումը՝

  Եթե an փոփոխականը (զրոյի չհավասարվող) անվերջ փոքր է, ապա նրա հակադարձ մեծությունը՝ xn=1/an-ը կլինի անվերջ մեծ։

  Պատահական հարցում

  Կո՞ղմ եք արդյոք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դատապարտվի

   • Այո, օրենքի առջև բոլորը հավասար են
   • Ոչ, նա Արցախի հերոս է
  No answer selected. Please try again.
  Please select either existing option or enter your own, however not both.
  Please select minimum 0 answer(s) and maximum 2 answer(s).
  /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote
  1
  radio
  [{"id":"1","title":"\u0531\u0575\u0578, \u0585\u0580\u0565\u0576\u0584\u056b \u0561\u057c\u057b\u0587 \u0562\u0578\u056c\u0578\u0580\u0568 \u0570\u0561\u057e\u0561\u057d\u0561\u0580 \u0565\u0576","votes":"1","type":"x","order":"1","pct":25,"resources":[{"type":"image","option_id":"1","value":"h57op2qv101jp4mh4k47q1pw3.jpeg","src":"https:\/\/www.alphazero.ru\/media\/communitypolls\/images\/h57op2qv101jp4mh4k47q1pw3.jpeg"}]},{"id":"2","title":"\u0548\u0579, \u0576\u0561 \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b \u0570\u0565\u0580\u0578\u057d \u0567","votes":"3","type":"x","order":"2","pct":75,"resources":[{"type":"image","option_id":"2","value":"c6yeudrzpy4w7bmwnvzgafvmc.jpg","src":"https:\/\/www.alphazero.ru\/media\/communitypolls\/images\/c6yeudrzpy4w7bmwnvzgafvmc.jpg"}]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
  bottom 200
  2019 www.alphazero.ru