Թվաբանական գործողություններ փոփոխականների (հաջորդականությունների) հետ

  Ստորև բերվող թեորեմները կարևոր են նրանով, որ նրանց օգնությամբ շատ դեպքերում կարիք չի լինում դիմել սահման գաղափարի սահմանմանը, տվյալ ε-ի համար համապատասխան N-ը գտնելով, և այլն։ Դրանով սահմանների հաշվումն զգալի չափով հեշտանում է։

  1) Եթե xn և yn փոփոխականներն ունեն վերջավոր սահմաններ՝

  lim xn = a, lim yn =b

  ապա նրանց գումարը (տարբերությունը) նույնպես սահման ունի, ընդ որում՝

  lim(xn+yn)=a+b, lim(xn-yn)=a-b

  Թեորեմայի պայմանից հետևում է, որ՝

  xn=a+an, yn=b+bn,

  որտեղ an-ը և bn-ը անվերջ փոքր են, այդ դեպքում՝

  xn+yn=(a+b)+(an+bn), xn-yn=(a-b)+(an-bn):

  Այստեղ an+bn (ինչպես նաև an-bn) մեծությունն անվերջ փոքր է 1-ին լեմմայի համաձայն․ հետևաբար կարելի է պնդել, որ xn+yn (xn-yn) փոփոխականն ունի a+b (համապատասխանաբար a-b) սահմանը, որը և պահանջվում էր ապացուցել։

  Այս թեորեման ու նրա ապացույցը տարածվում են ցանկացած վերջավոր թվով գումարելիների դեպքի վրա։

  2) Եթե փոփոխականներն ունեն վերջավոր սահմաններ՝

  lim xn=a, lim yn=b

  ապա նրանց արտադրյալը նույնպես սահման ունի և

  lim xnyn=ab:

  Ելնելով նույն xn= a+an, yn=b+bn հավասարություններից, այս անգամ կունենանք

  xn+yn=ab+(abn+ban+anbn):

  Փակագծերի ներսի արտահայտությունը, 1-ին և 2-րդ լեմմաների շնորհիվ, անվերջ փոքր մեծություն է, որտեղից և հետևում է, որ xnyn փոփոխականն իրոք ունի ab սահմանը։

  Այս թեորեման կարելի է տարածել ցանկացած վերջավոր թվով արտադրիչների դեպքի վրա (օրինակ, մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդով)։

  3) Եթե xn և yn փոփոխականներն ունեն վերջավոր սահմաններ՝

  lim xn=a, lim yn=b,

  ընդ որում b-ն զրոյից տարբեր է, ապա նրանց հարաբերությունը նույնպես սահման ունի և՝

  lim xn/yn=a/b:

  Դիցուք, օրինակի համար, b>0. Վերցնենք 0-ի և b-ի միջև մի r թիվ։ Այդ ժամանակ, համաձայն 1) թեորեմայի, սկսած մի որոշ համարից, կունենանք՝

  yn>r>0

  այնպես որ yn-ը հավասար չէ 0-ի։ Սահմանափակվելով n համարի այն արժեքներով, որոնց դեպքում բավարարվում է այդ պայմանը, xn/yn հարաբերությունն իմաստ կունենա։ Այն ժամանակ, դարձյալ ելնելով xn=a+an, yn=b+bn հավասարություններից, կունենանք՝

  xn/yn - a/b=(a+an)/(b+bn) - a/b = (1/byn)(ban - abn):

  Աջ կողմի փակագծերի ներսի արտահայտությունը, 1-ին և 2-րդ լեմմաների շնորհիվ, անվերջ փոքր մեծություն է, իսկ նրա մոտ գրված բազմապատկիչը, սկզմում ասվածի շնորհիվ, սահմանափակ փոփոխական է՝

  0<1/byn<1/br:

  Հետևաբար, 2-րդ լեմմայի համաձայն, աջ մասի ամբողջ արտադրյալն անվերջ փոքր մեծություն է։ Սակայն նա xn/yn փոփոխականի և a/b թվի տարբերությունն է, ուրեմն, xn/yn փոփոխականի սահմանը a/b թիվն է, որը և պահանջվում էր ապացուցել։

  Պատահական հարցում

  Կո՞ղմ եք արդյոք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դատապարտվի

   • Այո, օրենքի առջև բոլորը հավասար են
   • Ոչ, նա Արցախի հերոս է
  No answer selected. Please try again.
  Please select either existing option or enter your own, however not both.
  Please select minimum 0 answer(s) and maximum 2 answer(s).
  /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote
  1
  radio
  [{"id":"1","title":"\u0531\u0575\u0578, \u0585\u0580\u0565\u0576\u0584\u056b \u0561\u057c\u057b\u0587 \u0562\u0578\u056c\u0578\u0580\u0568 \u0570\u0561\u057e\u0561\u057d\u0561\u0580 \u0565\u0576","votes":"1","type":"x","order":"1","pct":25,"resources":[{"type":"image","option_id":"1","value":"h57op2qv101jp4mh4k47q1pw3.jpeg","src":"https:\/\/www.alphazero.ru\/media\/communitypolls\/images\/h57op2qv101jp4mh4k47q1pw3.jpeg"}]},{"id":"2","title":"\u0548\u0579, \u0576\u0561 \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b \u0570\u0565\u0580\u0578\u057d \u0567","votes":"3","type":"x","order":"2","pct":75,"resources":[{"type":"image","option_id":"2","value":"c6yeudrzpy4w7bmwnvzgafvmc.jpg","src":"https:\/\/www.alphazero.ru\/media\/communitypolls\/images\/c6yeudrzpy4w7bmwnvzgafvmc.jpg"}]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
  bottom 200
  2019 www.alphazero.ru