Դիֆերենցման հիմնական բանաձևերը և կանոնները

  Ֆունկցիաների դիֆերենցիալների հաշվումը կոչվում է դիֆերենցիում։ Քանի որ dy դիֆերենցիալը y' ածանցյալից տարբերվում է միայն dx բազմապատկիչով, ուստի տարրական ֆունկցիաների ածանցյալների աղյուսակից հեշտ է կազմել այդ ֆունկցիաների դիֆերենցիալների աղյուսակը․


  \[1. y=c \qquad dy=0\]

  \[2. y=x^μ \qquad dy=μx^{μ-1}dx\]

  \[y=\frac{1}{x} \qquad dy=-\frac{dx}{x^2}\]

  \[y=\sqrt{x} \qquad dy=\frac{dx}{2\sqrt{x}}\]

  \[3. y=a^x \qquad dy=a^x \ln a dx\]

  \[y=e^x \qquad dy=e^x dx\]

  \[4. y=log_ax \qquad dy=\frac{log_ae}{x}dx\]

  \[y=ln x \qquad dy=\frac{dx}{x}\]

  \[5.y=sin x \qquad dy=cos x dx\]

  \[6.y=cos x \qquad dy=-sin x dx\]

  \[7.y=tg x \qquad dy=sec^2 x dx=\frac{dx}{cos^2x}\]

  \[8.y=ctg x \qquad dy=-csc^2 xdx=-\frac{dx}{sin^2x}\]

  \[9.y=arcsin x \qquad dy=\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}\]

  \[10.y=arccos x \qquad dy=-\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}\]

  \[11.y=arctg x \qquad dy=\frac{dx}{1+x^2}\]

  Դիիֆերենցման կանոնները կգրվեն այսպես՝
  \[I. d(cu)=cdu \quad c=const\]

  \[II. d(u±v)=du±dv\]

  \[III. d(uv)=udv+vdu\]

  \[IV. d \left(\frac{u}{v}\right)=\frac{vdu+udv}{v^2}\]

  Այս բոլորը հեշտությամբ ստացվում են ածանցյալների համար ստացված համապատասխան կանոններից։ Ապացուցենք, օրինակ, վերջին կանոնը․
  \[d(uv)=(u⋅v)'dx=(u'v+uv')dx=\]

  \[=v(u'⋅dx)+u(v'⋅dx)=vdu+udv,\]

  \[d\left(\frac{u}{v}\right)=\left(\frac{u}{v}\right)^{'}=\frac{u'v-v'u}{v^2}dx=\]

  \[=\frac{v(u'dx)-u(v'dx)}{v^2}=\frac{vdu-udv}{v^2}:\]

  Կայքը հովանավորվում է մաթեմատիկայի նախկին ուսուցիչ Հարություն Սարգսյանի կողմից

  2019 www.alphazero.ru