1. Ներդրված միջակայքերի լեմման
 2. Մոնոտոն ֆունկցիայի սահմանն ընդհանուր դեպքում
 3. e թիվը որպես հաջորդականության սահման
 4. e թվի մոտավոր հաշվումը
 5. Հիմնական բանաձև e թվի համար։ Բնական լոգարիթմներ
 6. Մասնակի հաջորդականություններ
 7. Վերջավոր սահմանի գոյության պայմանը բնական արգումենտի ֆունկցիայի համար
 8. Վերջավոր սահմանի գոյության պայմանը ցանկացած արգումենըի ֆունկցիայի համար
 9. Անվերջ փոքրերի բաղդատումը
 10. Անվերջ փոքրերի սանդղակ
 11. Համարժեք անվերջ փոքրեր
 12. Անվերջ փոքրի գլխավոր մասի առանձնացումը
 13. Անվերջ մեծերի դասակարգումը
 14. Ֆունկցիայի՝ կետում անընդհատության սահմանումը
 15. Մոնոտոն ֆունկցիայի անընդհատության պայմանը
 16. Թվաբանական գործողություններ անընդհատ ֆունկրցիաների հետ
 17. Տարրական ֆունկցիաների անընդհատությունը
 18. Անընդհատ ֆունկցիաների սուպերպոզիցիան
 19. Մի քանի սահմանների հաշվումը
 20. Աստիճանա-ցուցչային արտահայտություններ
 21. Խզումների դասակարգումը։ Օրինակներ
 22. Թեորեմա ֆունկցիայի զրո դառնալու վերաբերյալ
 23. Թեորեմա միջակա արժեքի վերաբերյալ
 24. Հակադարձ ֆունկցիայի գոյությունը
 25. Թեորեմա ֆունկցիայի սահմանափակության վերաբերյալ
 26. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները
 27. Հավասարաչափ անընդհատության գաղափարը
 28. Հավասարաչափ անընդհատության վերաբերյալ թեորեման
 29. Շարժվող կետի արագությունը որոշելու խնդիրը
 30. Կորին շոշափող տանելու խնդիրը
 31. Ածանցյալի սահմանումը
 32. Ածանցյալներ հաշվելու օրինակներ
 33. Հակադարձ ֆունկցիայի ածանցյալը
 34. Ածանցյալների բանաձևերի ցանկ
 35. Ֆունկցիայի աճի բանաձևը
 36. Ածանցյալ հաշվելու պարզագույն կանոնները
 37. Բարդ ֆունկցիայի ածանցյալը
 38. Միակողմյան ածանցյալներ
 39. Անվերջ ածանցյալներ
 40. Դիֆերենցիալի սահմանումը
 41. Դիֆերենցիալի և ածանցյալի գոյության կապը
 42. Դիֆերենցման հիմնական բանաձևերը և կանոնները
 43. Դիֆերենցիալի ձևի անփոփոխականությունը (ինվարիանտությունը)
 44. Բարձր կարգի ածանցյալների սահմանումը
 45. Ընդհանուր բանաձևեր ցանկացած կարգի ածանցյալների համար
 46. Լայբնիցի բանաձևը
 47. Բարձր կարգի դիֆերենցիալներ
 48. Ձևի անփոփոխականության խախտումը բարձր կարգի դիֆերենցիալների համար
 49. Ֆերմայի թեորեման
 50. Ռոլլի թեորեման
 51. Վերջավոր աճերի Լագրանժի թեորեման
 52. Կոշիի վերջավոր աճերի ընդհանրացված թեորեման
 53. Թեյլորի բանաձևը բազմանդամների համար
 54. Թեյլորի բանաձևը։ Կամայական ֆունկցիայի վերլուծումը
 55. Թեյլորի բանաձևի լրացուցիչ անդամի այլ ձև
 56. Թեյլորի բանաձև։ Ստացած բանաձևի կիրառումը տարրական ֆունկցիաների նկատմամբ
 57. Ֆունկցիայի հասստատուն լինելու պայմանը
 58. Ֆունկցիայի մոնոտոն լինելու պայմանը
 59. Մաքսիմումներ և մինիմումներ․ անհրաժեշտ պայմանները
 60. Էքստրեմումի կետ լինելու կանոնները։ Առաջին կանոն
 61. Էքստրեմումի կետ լինելու կանոնները։ Երկրորդ կանոնը
 62. Ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը
 63. Էքստրեմումի կետ լինելու կանոնները։ Բարձր կարգի ածանցյալի օգտագործումը
 64. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքների որոնումը
 65. Լոպիտալի կանոն։ Անորոշությունների բացումը։ 0/0 տեսքի անորոշություններ
 66. Լոպիտալի կանոն։ Անորոշությունների բացումը։ Անվերջության ձգտող ֆունկցիաների հարաբերության դեպքը
 67. Անորոշությունների մյուս տեսակները
 68. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ։ Ֆունկցիոնալ կախում փոփոխականների միջև։ Օրինակներ
 69. Երկու փոփոխականի ֆունկցիաներ և նրանց որոշման տիրույթները
 70. Թվաբանական m չափանի տարածություն
 71. Տիրույթների օրինակներ m-չափանի տարածության մեջ
 72. Բաց և փակ տիրույթների ընդհանուր սահմանումը
 73. m փոփոխականների ֆունկցիաներ
 74. Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների սահմանը
 75. Հաջորդական սահմաններ
 76. Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների անընդհատությունը և խզումները
 77. Գործողություններ մի քանի փոփոխականի անընդհատ ֆունկցիաների հետ
 78. Ֆունկցիայի զրո դառնալու վերաբերյալ թեորեման
 79. Բոլցանոյի-Վայերշտրասի լեմման
 80. Ֆունկցիայի սահմանափակ լինելու վերաբերյալ թեորեման

 

Ստեղծել վեբ կայք ukit համակարգում

Спонсор сайта - Кофе Лима

 

Կիավեք Գրեք մեզ
Free Joomla! templates by AgeThemes