1. Ածանցյալի սահմանումը
 2. Ածանցյալներ հաշվելու օրինակներ
 3. Հակադարձ ֆունկցիայի ածանցյալը
 4. Ածանցյալների բանաձևերի ցանկ
 5. Ֆունկցիայի աճի բանաձևը
 6. Ածանցյալ հաշվելու պարզագույն կանոնները
 7. Բարդ ֆունկցիայի ածանցյալը
 8. Միակողմյան ածանցյալներ
 9. Անվերջ ածանցյալներ
 10. Դիֆերենցիալի սահմանումը
 11. Դիֆերենցիալի և ածանցյալի գոյության կապը
 12. Դիֆերենցման հիմնական բանաձևերը և կանոնները
 13. Դիֆերենցիալի ձևի անփոփոխականությունը (ինվարիանտությունը)
 14. Բարձր կարգի ածանցյալների սահմանումը
 15. Ընդհանուր բանաձևեր ցանկացած կարգի ածանցյալների համար
 16. Լայբնիցի բանաձևը
 17. Բարձր կարգի դիֆերենցիալներ
 18. Ձևի անփոփոխականության խախտումը բարձր կարգի դիֆերենցիալների համար
 19. Ֆերմայի թեորեման
 20. Ռոլլի թեորեման
 21. Վերջավոր աճերի Լագրանժի թեորեման
 22. Կոշիի վերջավոր աճերի ընդհանրացված թեորեման
 23. Թեյլորի բանաձևը բազմանդամների համար
 24. Թեյլորի բանաձևը։ Կամայական ֆունկցիայի վերլուծումը
 25. Թեյլորի բանաձևի լրացուցիչ անդամի այլ ձև
 26. Թեյլորի բանաձև։ Ստացած բանաձևի կիրառումը տարրական ֆունկցիաների նկատմամբ
 27. Ֆունկցիայի հասստատուն լինելու պայմանը
 28. Ֆունկցիայի մոնոտոն լինելու պայմանը
 29. Մաքսիմումներ և մինիմումներ․ անհրաժեշտ պայմանները
 30. Էքստրեմումի կետ լինելու կանոնները։ Առաջին կանոն
 31. Էքստրեմումի կետ լինելու կանոնները։ Երկրորդ կանոնը
 32. Ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը
 33. Էքստրեմումի կետ լինելու կանոնները։ Բարձր կարգի ածանցյալի օգտագործումը
 34. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքների որոնումը
 35. Լոպիտալի կանոն։ Անորոշությունների բացումը։ 0/0 տեսքի անորոշություններ
 36. Լոպիտալի կանոն։ Անորոշությունների բացումը։ Անվերջության ձգտող ֆունկցիաների հարաբերության դեպքը
 37. Անորոշությունների մյուս տեսակները
 38. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ։ Ֆունկցիոնալ կախում փոփոխականների միջև։ Օրինակներ
 39. Երկու փոփոխականի ֆունկցիաներ և նրանց որոշման տիրույթները
 40. Թվաբանական m չափանի տարածություն
 41. Տիրույթների օրինակներ m-չափանի տարածության մեջ
 42. Բաց և փակ տիրույթների ընդհանուր սահմանումը
 43. m փոփոխականների ֆունկցիաներ
 44. Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների սահմանը
 45. Հաջորդական սահմաններ
 46. Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների անընդհատությունը և խզումները
 47. Գործողություններ մի քանի փոփոխականի անընդհատ ֆունկցիաների հետ
 48. Ֆունկցիայի զրո դառնալու վերաբերյալ թեորեման
 49. Բոլցանոյի-Վայերշտրասի լեմման
 50. Ֆունկցիայի սահմանափակ լինելու վերաբերյալ թեորեման
 51. Ամբողջ թվերի բազմության սահմանումը
Free Joomla! templates by AgeThemes